تکامل و حرکت، مبنا و پیش فرض کل وجود است. (انگلس)

تست کنکور فصل چهارم زیست دوم دبیرستان


دسته بندی :نمونه سوالات
تاریخ : 20 ژانویه 2018
4,645
0 نظر

FASL 4 zist 2

در این پست تمامی سوالات کنکور تجربی ، درس زیست ، فصل چهارم سال دوم دبیرستان همراه با پاسخ نامه در ادامه ی نوشته قرار داده ایم، این سوالات در حدود 44 سوال می باشد که از سال 1385 تا اکنون تهیه و در سایت خدمت شما گذاشته شده است. جهت مشاهده به ادامه ی نوشته مراجعه نمایید.

.

تعداد سوالات : 44

تست های کنکور زیست سال دوم فصل چهارم

1-در دیواره ی لوله ی گوارش انسان،بین لایه های مخاطی و ماهیچه ای حلقوی،کدام بافت(بافت ها)قرار دارد؟(سراسری85)

1)ماهیچه های طولی 2)پوششی با آستر پیوندی
3)پیوندی با رگ های خونی فراوان 4)پیوندی و ماهیچه ای طولی

2-در ساختار اصلی کدام، سلول های ماهیچه ایدوکی شکل وجود ندارد؟(سراسری85)

1)میزنای 2)میوکارد 3)روده 4)کاردیا

3-کدام عبارت، صحیح نمی باشد؟(سراسری86)

1)ماهیچه ی دیواره ی روده ی انسان از نوع صاف است.
2)پستانداران گیاه خوار،عموما روده ی بسیار طویلی دارند.
3)نقش روده، درهمه ی جانوران،جذب همه ی مواد غذایی است.
4)نقش روده در ملخ،فشرده تر کردن باقی مانده ی مواد است.

4-در بدن انسان،موسین توسط کدام بافت پوششی ترشح نمی شود؟(سراسری86)

1)سنگفرشی مرکب )استوانه ی ساده 3)مژه دار 4)مکعبی ساده

5-کدام پس از جذب از روده ی باریک،به طور مستقیم به کبد وارد نمی شود؟(خارج ازکشور86)

1)لوسین
2)گلوکز
E3)ویتامین
B124)ویتامین

6-محصول عمل کدام آنزیم ،همواره ترکیبی دو مونومری است؟(خارج ازکشور86)

1)رنین 2)روبیسکو 3)پتیالین 4)پپسین

7-کدام از اعمال صفرا در انسان نیست؟(خارج ازکشور86)

1)کمک به عمل لیپاز پانکراسی
2)خنثی کردن کیموس معدی
3)افزایش حرکات دودی روده
4)نقش لیپازی بر تری گلیسریدها

8-در معده ی انسان،غدد مجاورپیلور،توانایی…………….را ندارد؟(سراسری 87)

1)ترشح گاسترین
2)تولید پپسینوژن
3)سنتز اسید کلریدریک
4)تحریک سلول های حاشیه ای

9-کدام بخش معده ی گاو به دم نزدیک تر است؟(سراسری 87)

1)هزارلا
2)نگاری
3)سیرابی
4)شیر دادن

10-لورالمعده ی انسان،توانایی سنتز ………….را دارد.(خارج از کشور 87)

1)گاسترین
2)سکرتین
3)موسین
4)لیپاز

11-وجود پلی ساکارید ها در سطح مویرگ های خونی روده ی انسان،مانع جذب …………
نمی شود.(سراسری 88)

1)تیامین
2)کلسترول
D3)ویتامین
K4)ویتامین

12-در دستگاه گوارش ملخ،…………مانند…………جذب عمده ی آب را برعهده دارد.(سراسری88)

1)معده-شیر دادن در فیل
2)معده-شیر دادن در گوسفند
3)روده-هزارلا در اسب
4)روده-هزارلا در گوزن

13-کدام عبارت درباره ی جرکات روده ی باریک انسان،نادرست است؟(خارج از کشور88)

1)صفرا حرکات دودی روده را افزایش می دهد.
2)جرکات دودی،محتویات روده را به قطعات جدا از یکدیگر تقسیم می کند.
3)تکرار حرکات موضعی در ابتدای روده ی باریک بیش از انتهای آن است.
4)حرکات دودی،محتویات روده را در هر نوبت حدود15 سانتی متر به جلو می راند.

14-کدام مطلب،درباره ی ساختار لوله ی گوارش انسان،نادرست است؟(خارج ازکشور88)

1)هرسلول مخاط روده،صدها ریزپرزدارد.
2)مخاط ،یک لایه ی پیوندی با رگ های خونی فراوان است.
3)ماهیچه های طولی در خارج ماهیچه های حلقوی قرار گرفته است.
4)سطح داخلی معده را یک لایه ی ضخیم چسبنده وقلیایی موکوزی می پوشاند.

15-به طور معمول،……….درسمت راست بدن انسان قرار ندارد.(سراسری89)

1)روده ی کور
2)دریچه ی کاردیا
3)کیسه ی صفرا
4)دریچه ی پیلور

16-در انسان،چربی ها پس از گوارش،مجددا در………….روده،به تری گلیسرید تبدیل می شوند.(سراسری89)

1)زیر مخاط
2)پوشش استوانه ای
3)مویرگ های لنفی
4)مویرگ های خونی

17-درانسان،غددی که در نزدیکی پیلور قرار دارند،………….سایرغدد معدی……….ترشح
می کنند.(سراسری89)

1)برخلاف-آنزیم
2)برخلاف-گاسترین
3)همانند-اسید
4)همانند-فاکتور داخلی معده

18-در………،غذا………………….(سراسری89)

1)ملخ- قبل از سنگ دان گوارش پیدا نمی کند.
2)گنجشک- پس از سنگ دان به معده وارد می شود.
3)کرم خاکی-پس از سنگ دان به روده وارد می شود.
4)گاو-بدون وجود باکتری،گوارش پیدا نمی کند.

19-در روده ی باریک انسان،…………….(خارج از کشور89)

1)وجود سدیم برای جذب اغلب آمینواسیدها ضروری است.
2)ترکیبات معدنی از راه انتشاریا انتقال فعال جذب می شوند.
3)جذب اکثرویتامین ها به کمک پروتئین های حامل صورت می گیرد.
4)جذب اغلب قندهای ساده از طریق انتشار تسهیل شده می باشد.

20-کدام عبارت،درمورد انسان صحیح است؟(خارج از کشور89)

1)درهنگام بلع،زبان کوچک به سمت پایین کشیده می شود.
2)حرکات تخلیه ی معده،با کشیدگی دیواره ی آن رابزه ی عکس دارد.
3)ماهیچه های حلقوی بخش انتهای مری،در حالت عادی منبسط اند.
4)سرعت تبدیل پپسینوژن به پپسین،در حضور پپسین بیشتر می شود.

21-به طور معمول در……….انسان،………..وجود ندارد.(خارج از کشور 89)

1)بافت پیوندی سست-کلاژن
2)روده ی بزرگ-سلول ترشح کننده
3)شیره ی پانکراس-آنزیم غیر فعال
4)کیسه ی صفرای-آنزیم لیپاز

22-کدام جاندار در محیط زیست خود بیشتراوقات به تکیه گاه چسبیده است،دستگاه گردش خون ندارد و مواد غذایی مورد نیاز خود را با گوارش برون سلولی و درون سلولی تامین می کند؟(سراسری 90)

1)هیدر
2)اسفنج
3)کشتی چسب
4)کپک مخاطی سلولی

23-درملخ………….گنجشک………….می شود.(سراسری91)

1)برخلاف- آب در روده جذب
2)برخلاف- مواد غذایی در معده جذب
3)همانند- مواد گوارش نیافته در چینه دان ذخیره
4)همانند- غذا پس از گوارش شیمیایی وارد سنگ دان

24-در یک فرد سالم،مویرگ های لنفی روده……………(خارج از کشور91)

1)محتویات خود را مستقیما به کبد وارد می کنند.
2)با لایه ای از پلی ساکاریدها پوشیده شده اند.
3)درمبارزه با بعضی ازعوامل بیماری زا نقش دارند.
4)دربازگرداندن لنف به دوسیاهرگ بزرگ بدن نقش دارند.

25-در………،گوارش شیمیایی غذا در روده و در………..،گوارش مکانیکی غذا درمعده آغاز می شود.(خارج از کشور91)

1)گنجشک – ملخ
2)ملخ- گنجشک
3)گنجشک – کرم خاکی
4)کرم خاکی – گنجشک

26-شکستن پیوند میان دو مولکول گلوکز و شکستن پیوندهای موجود در یک مولکول گلوکز به ترتیب در………….یک فرد سالم انجام می گیرد.(خارج از کشور91)

1)روده و تمام سلول ها
2)روده و منحصرا در معده
3)کبد و منحصرا در روده ی
4)تمام سلول ها و منحصرا در روده ی

27-کدام نادرست است؟در انسان بخشی از مواد رنگی صفرا،…………..(خارج از کشور91)

1)براثر آنزیم های گوارشی تغییر می کند.
2)به وسیله ی ماکروفاژها،تجریه می شود.
3)براثر بعضی از بیماری های کبدی وارد خون می شود.
4)پس از جذب در روده،از طریق کلیه ها دفع می شود.

28-در دستگاه گوارش انسان………….،درسمت……….قرار گرفته است.(سراسری92)

1)کاردیا همانند روده ی کور- راست
2)دریچه ی پیلوربرخلاف کیسه ی صفرا- چپ
3)کولون بالا رو همانند کیسه ی صفرا- راست
4)کولون پایین روبرخلاف کاردیا- چپ

29-در دستگاه گوارش………….،بخشی که بلافاصله قبل از………..قرار دارد،می تواند مواد غذایی را به طور موقت ذخیره نموده و تنها به….مواد غذایی بپردازد.(سراسری 92)

1)ملخ-روده-حذب
2)گاو-شیردان-گوارش شیمیایی
3)کرم خاکی –روده –گوارش مکانیکی
3)گنجشک-سنگ دان- گوارش شیمیایی

30-در انسان،سکرتین برخلاف گاسترین،…………..(سراسری 92)

1)ترشح بیکربنات را به خون افزایش می دهد.
2)ازسلول های سازنده ی خود به خون وارد می شود.
3)محرک ترشح پروتئازهای فعال در لوزالمعده می باشد.
4)درخنثی نمودن کیموس اسیدی موجود در دوازدهه نقش دارد.

31-در دستگاه گوارش……….،بخشی که بلافاصله پس از……..قرار دارد،توانایی گوارش شیمیایی مواد غذایی را ندارد. (خارج از کشور92)

1)ملخ- سنگ دان
2)گاو-هزارلا
3)کرم خاکی- مری
4)گنجشک-چینه دان

32-در دستگاه گوارش انسان،………….درسمت …………بدن قرار گرفته است. (خارج از کشور92)

1)روده ی کور همانند کولون پایین رو-چپ
2)کیسه ی صفرا برخلاف ک.لون بالا رو –راست
3)دریچه ی پیلور همانند کولون بالا رو-راست
4)کاردیا برخلاف کولون پایین رو-چپ

33-به طور معمول کبد انسان در…..ناتوان است.(خارج ازکشور92)

1)تولید استروئیدها
2)افزایش هماتوکریت خون
3)خنثی نمودن اثرات سوء بعضی باکتری ها
4)استفاده از بقایای اریتروسیت های مسن

34-در انسان،هورمون سکرتین…………..(خارج از کشور92)

1)ترشح بیکربنات را به خون افزایش می دهد.
2)پس از ورود کیموس معدی به دوازدهه،ترشح می شود.
3)مجرک ترشح پروتئازهای فعال شیره ی پانکراس می باشد.
4)محرک تولید اسید کلریدریک ازسلول های جدار دوازدهه می باشد.

35-کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می نماید؟«درفرد مبتلا به سنگ کیسه ی صفرا،بخشی از………..»(سراسری93)

1)مواد رنگین صفرا به خون وارد می شود.
2)تری گلیسریدها،ازطریق روده دفع می گردد.
3)ترکیبات صفرا حین غلیظ شدن رسوب می نماید.
4)چربی ها به مویرگ های خونی دیواره ی روده وارد می شوند.

36در………..،محتویات لوله ی گوارش،پس از آن که گوارش مکانیکی را آغاز نمودند،بلافاصله وارد بخش دیگری می شوند که جایگاه ……….است.(سراسری93)

1)کرم خاکی برخلاف گنجشک- ترشح آنزیم های گوارشی
2)گنجشک برخلاف ملخ-اصلی جذب مواد غذایی و آب
3)ملخ همانند کرم خاکی- آغاز گوارش شیمیایی مواد غذایی
4)گنجشک همانند ملخ-هضم شیمیایی ومکانیکی مواد غذایی

37-کدام گزینه عبارت زیر رابه نادرستی تکمیل می نماید؟(سراسری93)

«دریک فرد بالغ،آنزیم هایی که آغازگر روند هضم پروتئین ها می باشند،…………..
1)می توانند در تولید،مولکول های کوچک پپتیدی نقش داشته باشند.
2)فقط از غدد مجاوردریچه ی انتهایی معده ترشح می شوند.
3)توسط ترشحات بعضی از سلول های غدد معدی فعال می شوند.
4)تحت تاثیر نوعی پیک شیمیایی دستگاه برون ریز قرار می گیرند.

38-در……..،محتویات لوله ی گوارش پس از آن که از نخستین محل ذخیره و نرم شدن موقتی خارج شدند،بلافاصله به بخش دیگری وارد می شوند که جایگاه ………….مواد غذایی است.(خارج از کشور 93)

1)ملخ همانند گنجشک-آغاز گوارش مکانیکی
2)ملخ برخلاف کرم خاکی-خرد و آسیاب شدن
3)کرم خاکی همانند گنجشک-اصلی گوارش و جذب
4)گنجشک برخلاف کرم خاکی-ترشح آنزیم های گوارشی

39-درفرد مبتلا به سنگ کیسه صفرا،…………….(خارج از کشور93)

1)بخشی از مواد رنگین صفرا به خون وارد می شود.
2)میران دفع لیپیدها از طریق روده،کاهش می یابد.
3)ترشح آنزیم های هضم کننده ی چربی ها متوقف می شود.
4)میزان تری گلیسریدها درمویرگ های لنفی روده،افزایش می یابد.

40-دریک فرد بالغ،آنزیم هایی که آغازگرروندهضم پروتئین می باشند،…………
می شوند.(خارج از کشور 93)

1)ازابتدای دوازدهه ترشح
2)فقط توسط غددمجاوردریچه ی انتهایی معده ساخته
3)مستقیما باعث تولید تعدادی آمینواسید
4)توسط ترشحات بعضی ازسلول های غددمعدی،فعال

41-کدام عبارت،درباره ی همه ی آنزیم های موجود در روده ی باریک انسان درست است؟(سراسری 94)

1)ابتدا به صورت مولکول هایی غیرفعال ترشح می شود.
2)همراه با ترشحات صفرابه ابتدای دوازدهه وارد می گردند.
3)تنها با صرف انرژی توسط سلول های سازنده ی خود،آزاد می گردند.
4)توسط سلول هایی با فضاهای بین سلولی اندک،تولید می شوند.

42-درنوعی انعکاس دفاعی که با یک دم عمیق وبسته شدن حنجره وبالا رفتن زبان کوچک آغاز می شود،ابتدا………….متوقف،سپس………خواهد یافت.(سراسری94)

1)انقباض عضلات دریچه ی پیلور-چین خوردگی های سطح داخلی معده،کاهش
2)انقباض عضلات حلقوی بخش انتهای مری-کشیدگی دیواره ی معده،کاهش
3)انقباض عضلات مورب داخلی وخارجی شکم-حجم کمیوس معده،افزایش
4)تحریک گیرنده های معده-انقباض ماهیچه های ناحیه ی کاردیا-افزایش

43-چند مورد درباره ی همه ی آنزیم های موجود در روده ی باریک انسان،نادرست است؟(خارج از کشور94)

1)همواره به صورت غیرفعال،ترشح می شوند.
2)همزمان با ترشحات صفرا به ابتدای دوازدهه،وارد می گردند.
3)درسلول هایی با فضاهای بین سلولی اندک،تولید می گردند.
4)با مصرف انرزی توسط غشاءسلول های سازنده ی خود،خارج می شوند.

44-درنوعی انعکاس دفاعی که با یک دم عمیق وبسته شدن حنجره وبالا رفتن زبان کوچک آغاز می شود،ابتدا………….متوقف،سپس………خواهد یافت.(خارج از کشور94)

1)تحریک گیرنده های معده-انقباض عضلات حلقوی بخش انتهایی مری،کاهش
2)انقباض عضلات ناحیه ی کاردیا-چین خوردگی های سطح داخلی معده،افزایش
3)انقباض عضلات مورب داخلی وخارجی شکم-حجم کمیوس معده،کاهش
4)انقباض عضلات دریچه یپیلور-کشیدگی دیواره ی معده،افزایش

جواب ها

سوال1: 3
سوال2: 2
سوال3: 3
سوال4: 4
سوال5: 3
سوال6: 3
سوال7: 4
سوال8: 3
سوال9: 3
سوال10: 4
سوال11: 1
سوال12: 4
سوال13: 2
سوال14: 2
سوال15: 2
سوال16: 2
سوال17: 2
سوال18: 3
سوال19: 2
سوال20: 4
سوال21: 4
سوال22: 1
سوال23: 2
سوال24: 3
سوال25: 4
سوال26: 1
سوال27: 2
سوال28: 3
سوال29: 3
سوال30: 4
سوال31: 3
سوال32: 3
سوال33: 3
سوال34: 2
سوال35: 4
سوال36: 1
سوال37: 2
سوال38: 4
سوال39: 1
سوال40: 4
سوال41: 4
سوال42: 2
سوال43: 3
سوال44: 2

برچسب ها:

مطالب مشابه

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

*

code

نکات مهم قبل از ارسال نظر

  • نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد
  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید