شیرینی یکبار پیروزی به تلخی صد بار شکست می‌ارزد. (سقراط)