بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم. (جانسون)