لحظه ای که به کمال رسیدم و منور شدم، تمام هستی کامل و منور شد. (بودا)