هیچ چیز در زیر خورشید زیباتر از بودن در زیر خورشید نیست. (باخ‌من)