دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید. (ناپلئون هیل)