در جستجوی نور باش، نور را می‌یابی

تست کنکور فصل هشتم زیست دوم دبیرستان


دسته بندی :نمونه سوالات
تاریخ : 1 آوریل 2018
4,252
0 نظر

test zist 1 fasle 8

بعد از وقفه ی کوچک ، سوالات و تست های کنکور زیست یک همراه با جواب در سایت، خدمت شما کنکوری ها قرار داده ایم ، جهت دیدن سوالات به ادامه ی نوشته مراجعه نمایید.

تعداد 33 :

تست های کنکور زیست سال دوم فصل هشتم

 

1-زرد پی آشیل،کدام ماهیچه را به استخوان متصل می کند؟(سراسری85)

1)توام

2)خیاطه

3)دوسر ران

4)چهار سر ران

2-هنگامی برگچه های برگ های مرکب اقاقیا،روی هم تا می خورند که…………..( سراسری85)

1)در تاریکی قرار بگیرند.

2)در روشنایی قرار بگیرند.

3)آن ها را لمس کنیم.

4)جسم خارجی به آن ها برخورد کند.

3-پاسخ اندام های درحال رشد گیاه به محرک های خارجی را چه گویند؟(خارج از کشور85)

1)تاکتیکی

2)پیچشی

3)گرایشی

4)تنجشی

4-مفصل بین دو استخوان………..،از نوع لولایی می باشد.(سراسری86)

1)نازک نی و درشت نی

2)نازک نی و ران

3)ران و درشت نی

4)ران و نیم لگن

5-در گیاهان،پیچش نوک ساقه ها،نوعی حرکت فعال………..انجام می گیرد.(سراسری86)

1)است که الزاما در حضور یک شاخه ی گیاهی

2)است که بدون نیاز به هیچ گونه محرک بیرونی

3)القایی است که در اثر رشد نابرابر بخش های مختلف ساقه

4)گرایشی است که به منظور محکم شدن ساقه به دور تیکه گاه

6-نوع جنبش کدام با سایرین متفاوت است؟(خارج از کشور86)

1)گرده افشانی بلوط

2)پراکنده شدن دانه های کاج

3)باز شدن هاگدان سرخس

4)رسیدن آنتروزئید خزه به آرکگن

7-سارکولم،………….عضلانی است.(خارج از کشور86)

1)بیرونی ترین بخش یک تار

2)احاطه کننده ی یک تارچه

3)مخزن کلسیم در تار

4)در برگیرنده ی مجموعه ی تار های

8-در استخوان ران انسان :(سراسری87)

1)مغز قرمز،مجاری هاورس را پرکرده است.

2)بافت پیوندی سست،سطح تنه را پوشانده است.

3)سیستم های هاورس،حفره های مرکزی را احاطه کرده است.

4)بیشتر تنه،از بافت استخوانی اسفنجی تشکیل شده است.

9-در ماهیچه های دوسر بازو،هر میوفیبریل……………..(سراسری87)

1)در زمینه ای از بافت پیوندی قرار دارد.

2)در سارکوپلاسم خود،هسته های متعددی دارند.

3)محتوی لوله هایی از شبکه ی سارکوپلاسمی است.

4)توسط غشایی به نام سارکولم احاطه شده است.

10کدام بیان نادرست است؟در ماهیچه های دلتایی،هر میوفیبریل،………….(خارج از کشور87)

1)در سیمانی از بافت پیوندی قرار دارد.

2)دارای تعدادی توالی سارکومری می باشند.

3)متشکل از رشته های نازک و ضخیم می باشد.

4)توسط شبکه ی سارکوپلاسمی احاطه شده است.

11-گسترده شدن برگ های مرکب گیاه……………پاسخی است که در برابر …………ازخود بروز می دهد.(سراسری88)

1)دیونه-تماس بدن حشره

2)حساس-لمس کردن

3)اقاقیا-تاریکی شب

4)گل ابریشم-روشنایی روز

12-کلسیم شبکه ی سارکوپلاسمی در فعالیت……………نقش ندارد.(سراسری88)

1)پیلور

2)کاردیا

3)دریچه ی میترال

4)اسفنکتر داخلی مثانه

13-برگ دیونه،حرکت………….دارد.(خارج از کشور88)

1)تنجشی

2)پیچشی

3)گرایشی

4)تاکتیکی

14-کدام عبارت درمورد ماهیچه ی ذوزنقه ای انسان،نادرست است؟(سراسری89)

1)واحد انقباضی،سارکومر نام دارد.

2)هرمیون،شامل تعدادی میوفیبریل است.

3)هر تار ماهیچه،تعدادی میون دارد.

4)هر میوفیبریل،از تعدادی سارکومر تشکیل شده است.

15-فسفولیپیدها در ساختار……….نقش ندارند.(خارج از کشور 89)

1)سارکولم

2)سارکومر

3)سارکوپلاسم

4)شبکه ی سارکوپلاسمی

16-در کبوتر،بالک بخشی…………است.(سراسری90)

1)بازو

2)ساعد

3)پنجه

3)مچ

17-در ساختار ماهیچه ی حلقوی دور چشم انسان،……….(سراسری90)

1)بافت پیوندی رشته ای،مجموعه ی میون ها را در برگرفته است.

2)هرتارچه شامل تعدادی هسته،میتوکندری وکمی سارکوپلاسم است.

3)واحدهای ساختاری با شبکه ی سارکوپلاسمی گسترده ای احاطه شده اند.

4)رشته های نازک در مرکز و رشته های ضخیم در دو انتهای سارکومر قرار گرفته اند.

18-در بخش میانی استخوان جناغ سینه ی نوزادانسان،………..وجود دارد.(سراسری 90)

1)کلاژن و مغز زرد

2)مغز قرمز و کلاژن

3)مغز زرد و سیستم های هاورس

4)سیستم های هاورس و مغز قرمز

19-کدام عبارت صحیح است؟(سراسری91)

1)هنگام صعود،فشار در بالای بال های سهره افزایش می یابد.

2)به طور معمول مورچه ها به واسطه ی سه جفت ماهیچه ی طولی جا به جا می شوند.

3)در بخش قطور شده ی بدن کرم خاکی،ماهیچه های حلقوی در حالت انقباض می باشند.

4)در ماهی خاردار،با انقباض ماهیچه های سمت چپ بدن، باله ی دمی به همان سمت متمایل می شود.

20-کدام عبارت می تواند جمله ی زیر را تکمیل نماید؟(خارج از کشور91)

برای ساخته شدن ماهیچه ی دوسر بازوی انسان………….

الف)به حضور بیش از یک نوع بافت اصلی نیاز می باشد.

ب)مجموعه ای از میون هادر یک سارکولم قرار می گیرند.

ج)تارچه هایی با قطر 10تا100 میکرون در کنار هم قرا می گیرند.

د)شبکه ی سارکوپلاسمی اطراف هر میوفیبریل را احاطه می کند.

1)الف-ب

2)الف-د

3)ج-ب

4)ج-د

21-در یک فرد خردسال،بخش اعظم سر استخوان زند زیرین از بافتنی تشکیل شده است که……………(سراسری92)

1)حفرات نامنظم آن مملو از مغز زرد می باشند.

2)در ماده ی زمینه ای خود دارای مجاری متعدد موازی می باشد.

3)دارای فضاهای بین سلولی اندک و رشته های کلاژن فراوان می باشد.

4)سلول های آن به صورت نامنظم در کنار یکدیگر قرار دارند.

22-در گیاهان،هر حرکت…………..،نوعی حرکت………..محسوب می شود.(سراسری92)

1)خود به خودی-القایی

2)تنجشی-خود به خودی

3)غیر القایی-فعال

4)پیچشی-غیر القایی

23-در یک فرد میانسال،بخش اعظم تنه ی استخوان زند زبرین،از بافتنی تشکیل شده است که،……….(خارج از کشور92)

1)حفرات متعدد آن،مملو از مغز قرمز می باشد.

2)فضاهای بین سلولی اندک و رشته های کلاژن فروان دارد.

3)در ماده ی زمینه ای خود دارای مجاری متعددی می باشد.

4)سلول آن ها به صورت پراکنده و نا منظم در کنار یکدیگر قرار دارند.

24-در گیاهان،حرکت…………..،همواره نوعی حرکت………….. محسوب می شود.(خارج از کشور92)

1)پیچشی-القایی

2)غیر القایی-غیر فعال

3)گرایشی-خود به خودی

4)خود به خودی-فعال

25-چند مورد جمله ی زیر رابه نادرستی تکمیل می کند؟(سراسری93)

«در حین هرنوع انقباض ماهیچه ی دوسر بازو،…………..»

الف)از طول عضله کاسته می شود.

ب)به ازای هر مولکول FADH2،دو مولکول ATPتولید می شود.

ج)مرحله ی بی هوازی تنفی انجام می گیرد.

د)همه ی تارهای عضلانی همزمان باهم منقبض می شوند.

1)1

2)2

3)3

4)4

26-در گیاهان،هرنوع حرکتی که …………….ایجاد شود،نوعی حرکت…………است.(سراسری93)

1)در بخش های غیر زنده-القایی

2)در بخش های زنده-خود به خودی

3)فقط تحت تاصیر محرک های درونی-غیر القایی

4)تحت تاثیر محرک های بیرونی-فعال

27-باله ی پشتی………….(سراسری93)

1)همانند باله ی لگنی،در تغییر جهت حرکت ماهی نقش دارد.

2)برخلاف باله ی دمی،باعث حرکت ماهی به سمت جلو می شود.

3)برخلاف باله ی سینه ای،باعث تغییر مسیر حرکت ماهی می شود.

4)همانند باله ی سینه ای،بر تغییر سرعت حرکت ماهی بی تاثیر است.

28-در گیاهان،هرنوع حرکتی که…………….ایجاد شود،نوعی حرکت……………محسوب می شود.(خارج از کشور93)

1)در بخش های زنده ی گیاه-القایی

2)تحت تاثیر محرک های درونی-فعال

3)در بخش های غیر زنده ی گیاه-خود به خودی

4)تحت تاثیر محرک های بیرونی-غیر فعال

29-در ماهی حوض،باله ی…………..(خارج از کشور93)

1)سینه ای همانند پشتی،در تغییر مسیر حرکت ماهی نقش دارد.

2)پشتی برخلاف دمی،باعث حرکت ماهی به سمت جلو می شود.

3)لگنی همانند سینه ای،بر تغییر سرعت حرکت ماهی بی تاثیر است.

4)دمی برخلاف پشتی،باعث تغییر جهت حرکت ماهی می شود.

30-چند مورد جمله مقابل را به طور درستی تکمیل می کند؟«در حین هرنوع انقباض عضله ی چهار سر

ران…………………»(خارج از کشور93)

الف)همه ی تارهای ماهیچه ای،همزمانبا هم منقبض می شوند.

ب)درون تارچه ها،FADH2تولید می شود.

ج)پیرووات توسطNADH،احیاء می گردد.

د)یون کلسیم در اطراف تارچه ها یافت می شود.

1)1

2)2

3)3

4)4

31-در یک سلول ماهیچه ی حلقوی چشم،هر رشته ی مستقر در نوار……………سارکومر،می تواند تحت

شرایطی در تماس مستقیم با……………قرار گیرد.(سراسری94)

1)روشن-سارکولم

2)تیره-هسته ها

3)روشن-میتوکندری ها

4)تیره-یون های کلسیم

32-در یک سلول ماهیچه ی ذوزنقه ای انسان،هر رشته ی مستقر در………………سارکومر،ممکن است در

تماس مستقیم با………….قرار گیرد.(خارج از کشور94)

1)بخش میانی-سارکولم

2)دوانتهای-یون های کلسیم

3)بخش میانی-میتوکندری ها

4)دوانتهای- هسته ها

جواب ها

سوال1:1

سوال2 : 1

سوال 3 : 3

سوال4:  3

سوال5:  2

سوال6:  4

سوال7:  1

سوال8:  3

سوال9:  3

سوال10 : 1

سوال11 : 4

سوال12: 3

سوال13: 1

سوال 14 : 3

سوال15: 2

سوال16: 3

سوال17: 1

سوال18: 2

سوال19: 4

سوال20: 2

سوال21: 4

سوال22: 4

سوال23: 3

سوال24: 4

سوال25: 3

سوال26: 3

سوال27: 1

سوال28: 2

سوال29: 1

سوال30: 1

سوال31: 4

سوال32: 2


تمامی سوالات توسط مدیر سایت شیرین وبفا جمع آوری شده ، در صورت کپی برداری ادرس سایت ما نیز ذکر شود.ممنون

برچسب ها:

مطالب مشابه

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

*

code

نکات مهم قبل از ارسال نظر

  • نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد
  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید