لحظه ای که به کمال رسیدم و منور شدم، تمام هستی کامل و منور شد. (بودا)

تست کنکور فصل ششم زیست دوم دبیرستان


دسته بندی :نمونه سوالات
تاریخ : 23 ژانویه 2018
8,145
0 نظر

fasl 6 zist 1

در این پست سوالات کنکور تجربی فصل ششم درس زیست یک یا همان دوم دبیرستان را که در قالب 53 سوال همراه با پاسخ نامه از سال 85 تا کنون می باشد را گرد آوری کرده ایم و خدمت شما قرار داده ایم، جهت مشاهده ی تست ها به ادامه ی مطلب مراجعه نمایید.

سوالات کنکور زیست تجربی

تست های کنکور زیست سال دوم فصل ششم

1-ازجمله ویژگی های گردش خون در خرچنگ درازعبارت است از(سراسری85)

1)وجود قلب های لوله ای شکل

2)وجود شبکه ی مویرگی شکل

3)خروج تنها یک سرخرگ ازقلب

4)ورود خون غنی از اکسیژن به قلب

2-کدام عامل می توانددرکاهش پدیده ی حباب دار شدگی عناصرآوندی،موثرباشد؟(سراسری85)

1)تعریق

2)تعرق شدید

3)انجماد

4)شکستن شاخه

3-در مورد مویرگ های انسان،کدام عبارت نادرست است؟(سراسری85)

1)درمورد بافت ها،نفوذ پذیری یکسانی ندارند.

2)در دیواره ی اغلب آنها،منافذ کمی وجود دارد.

3)سطح خارجی آن ها توسط پلی ساکارید پوشیده شده است.

4)از بافت سنگفرشی یک لایه ای ساخته شده اند.

4-درمورد گیاهان،کدام نادرست است؟(خارج از کشور85)

1)موقعیت روزنه های آبی در برگ همه ی گیاهان یکسان نیستند.

2)روزنه های آبی با باز وبسته شدن خود،برمیزان تعریق تاثیر می گذارند.

3)افزایش شدت جذب به همراه کاهش تعرق،منجربه تعریق می شود.

4)هوای گرم وخشک می تواند یک عامل بازدارنده ی تعریق باشد.

5-پروتئین هایی که درغشای گلبول های قرمزانسان شناخته شده اند،عبارت اند از(خارج ازکشور85)

1)ترومبین و هموگلوبین

2)A آنتی ژنRH پادتن ضد

3)انیدرازکربنیک و هموگلوبین

4) انیدرازکربنیک و آنتی ژن رزوس

6-سلول های هدف اریتروپویتین،کدام سلول ها است؟(سراسری86)

1)عصبی

2)کبدی

3)بنیادی مغز استخوان

4)نفرون های کلیوی

7-رگی که خون را ازقلب ماهی خارج می کند،کدام است؟(سراسری86)

1)سرخرگ با خون روشن

2)سرخرگ با خون تیره

3)سیاهرگ با خون روشن

4)سیاهرگ با خون تیره

8-درکدام بخش از دستگاه گردش مواد در ماهی،خون روشن جریان دارد؟(خارج از کشور86)

1)بطن

2)دهلیز

3)سرخرگ شکمی

4)سرخرگ پشتی

9-در شروع……..،صدای………….قلب انشسان شنیده می شود.(خارج از کشور86)

1)دیاستول دهلیزها-دوم

2)سیستول بطن ها-اول

3)سیستول دهلیزها-دوم

4)دیاستول بطن ها-اول

10-به طور معمول،پلاسمای خون انسان سالم،فاقد کدام است؟(خارج از کشور86)

1)پروترومبین

2)لیزوزیم

3)گاسترین

4)اریتروپویتین

11-تحریک الکتریکی در بین سلول های عضله ی بطن ها،………منتشر می شود.(سراسری87)

1)به واسطه ی گره ی دهلیزی-بطنی

2)ازمحل اتصال تارهای ماهیچه ای

3)توسط الیاف گرهی دیواره ی بطن

4)ازطریق بافت پیوندی میان تارهای ماهیچه ای

12-کدام عبارت،در ارتباط با راه های عبورآب جذب شده ازطریق ریشه ی گیاهان درست است؟(سراسری87)

1)آب در مسیرپروتوپلاستی از درون واکوئل عبور نمی کند.

2)نیروی اسمزی،درحرکت آب در مسیر غیرپروتوپلاستی،دخالت ندارد.

3)نیروی دگر چسبی مولکول های آب به دیواره یآوندهای چوبی،مانع حرکت آب به سمت بالا می شود.

4)تنها نیروی موثردرحرکت آب در مسیر پروپلاستی،نیروی هم چسبی بین مولکول های آب است.

13-کدام عبارت در مورد دستگاه گردش خون ملخ، نادرست است؟(خارج از کشور87)

1)قلب لوله ای شکل در سطح پشتی دارد.

2)همولنف در فضای بین سلول های بدن گردش می کند.

3)خون از طریق چند منفذ به قلب باز می گردد.

4)هنگام انقباض قلب،دریچه های منافذ قلبی،باز می شوند.

14-درمورد روزنه های آبی،کدام عبارت نادرست است؟(خارج از کشور87)

1)در حاشیه ی برگ لادن قرار دارند.

2)با افزایش فشار ریشه ای باز می شوند.

3)در انتهای آوندهای چوبی قرار دارند.

4) با افزایش فشار ریشه ای به تعریق کمک می کنند.

15-کدام عبارت صحیح است؟

1)همه ی گرانولوسیت ها در مغز استخوان ساخته می شوند.

2)نوتروفیل ها از ائوزینوفیل ها،قدرت آندوسیتوزی کم تری دارند.

3)آگرانولوسیت در عمل فاگوسیتوزوترشح هپارین نقش دارند.

4)برخی گرانولوسیت های تغییر یافته می توانند تا بیش از یک سال زنده بمانند.

16-درمرحله ی 3. ثانیه ای از دوره ی کار قلب انسان،………..(سراسری88)

1)مقداری خون در دهلیزها جمع می شود.

2)با انقباض دهلیزها، بطن ها از خون پر می شود.

3)با افزایش فشار خون در بطن ها،دریچه هلی سینی بسته می شوند.

4)با افزایش فشار خون در دهلیزها،دریچه های دهلیزی بطنی باز می شوند.

17-در ماهی حوض،خون پس از عبوراز………….می رود.(سراسری88)

1)آبشش ها،ابتدا به اندام ها سپس به قلب

2)آبشش ها،ابتدا به قلب سپس به اندام ها

3)قلب،ابتدا به اندام ها و سپس به آبشش ها

4)سیاهرگ شکمی،بدون عبور ازقلب به آبشش ها

18-گلبول های سفید انسان،توانایی سنتز………را ندارند؟(سراسری88)

1)هپارین

2)هیستامین

3)ترومبوپلاستین

4)گاماگلوبین

19-کدام عبارت صحیح است؟(سراسری88)

1)سرعت و جهت حرکت مواد مختلف در آوندهای آبکشی-متفاوت است.

2)قند با انتقال غیرفعال از آوند آبکشی به محل های مصرف گیاه می رود.

3)درگیاه،آب نمی تواندمانند ترکیبات آلی،درهمه ی جهات حرکت کند.

4)کربوهیدرات ساخته شده در میانبرگ به روش غیر قعال وارد آوند آبکش می شود.

20-ملخ و کرم خاکی،……………دارند.(خارج از کشور88)

1)تنفس پوستی

2)گردش خون باز

3)چینه دان و معده

4)قلب لوله ای

21-به طور معمول،برای جلوگیری از خون ریزی درهنگام پارگی رگ های انسان،………..صورت
نمی گیرد.(خارج از کشور88)

1)تغییر حجم پلاکت ها

2)تولید فیبرینوژن از فیبرین

3)تولید ترومبین از پروترومبین

4)انقباض ماهیچه های دیواره ی رگ ها

22-جریان خون ماهی حوض،ساده است زیرا خون…………..(خارج از کشور88)

1)قلب،پس از عبورازآبشش ها،به اندام ها می رود.

2)آبشش ها،پس از عبور از قلب به اندام ها می رود.

3)قلب،بدون عبور ازآبشش ها،به اندام ها می رود.

4)بافت ها،ابتدا از آبشش ها وسپس از قلب عبور می کند.

23-در هیدر…………………(سراسری88)

1)جهت حرکت مواد در کیسه ی مواد گوارشی،یکطرفه می باشند.

2)همه ی سلول ها کی توانند به طور مستقل به تبادل مواد با محیط بپردازند.

3)تولید مثل به روش های جنسی،جوانه زدن وقطعه قطعه شدن دیده می شود.

4)برخی سلول های کیسه ی گوارشی مژک دارند و بعضی آنزیم های هیدرولیز ترشح می کنند.

24-کدام عبارت درست است؟(سراسری89)

1)با تورژسانسسلول های نگهبان روزنه ی هوایی،برزول این سلول ها افزوده می شود.

2)با پلاسمولیزسلول های نگهبان روزنه ی هوایی،این سلول ها از یکدیگر دور می شوند.

3)درگیاهان با کاهش فشار ریشه ای و بسته شدن روزنه های آبی،تعریق متوقف می شود.

4)در بذرافشانی هوا،حباب های هوا همراه با پلاسمودسم ها بین تراکئیدها جا به جا می شوند.

25– در فاصله ی R تاQ  در زمان رسم الکترودیوگرام یک فرد سالم….

1)دریچه های دهلیزی-بطنی بسته می شود.

2)فشار خون در بطن ها کاهش می یابد.

3)مقدار زیادی خون در دهلیزها جمع می شود.

4)مانعی برای ورود خون به سرخرگ ششی وجود دارد.

26-سرخرگ پشتی ماهی قزل آلا………..سرخرگ ششی انسان،……می شود.(سراسری 89)

1)مانند-از دستگاه تنفس خارج

2)مانند-به دستگاه تنفس وارد

3)برخلاف-از دستگاه تنفس خارج

4)برخلاف-به دستگاه تنفس وارد

27-در خرچنگ دراز،……………..(خارج از کشور89)

1)قلب های لوله ای شکل،رگ های پشتی و شکمی را به یکدیگر متصل می کنند.

2)قلب،خون کم اکسیژن را دریافت می کند و پس از تصفیه به بافت ها می رساند.

3)قلب،خون پر اکسیژن را از دستگاه تنفس دریافت کرده و به سلول های بدن می فرستد.

4)هنگامی که قلب استراحت می کند،خون کم اکسیژن از طریق چندین منفذ به قلب باز می گردد.

28-کدام عامل،مانع تشکیل فیبرین می شود؟(خارج از کشور89)

1)هپارین

2)فیبرینوژن

3)ترومبوپلاستین

VIII (4فاکتور

29-کدام عبارت نادرست است؟(خارج ازکشور89)

1)خروج فعال یون ها ازپریسیکل به آوند چوبی،باعث ایجاد فشار ریشه ای می گردد.

2)خروج بخار آب از روزنه های هوایی،سبب کشش تعرقی در آوندهای آبکشی می گردد.

3)نیروی هم چسبی بین مولکول های آب،سبب حرکت آب در مسیر غیر پروتوپلاستی می گردد.

4)اختلاف فشار اسمزی سلول های عرضی ریشه،سبب حرکت آب در مسیر پروتوپلاستی می گردد.

30-در یک فرد سالم با عملکرد طبیعی قلب……….(خارج از کشور 89)

1)درطول دیا ستول بطنی،دریچه های سینی بازهستند
.
2)در طول سیستول بطنی،مقداری خون در دهلیزها جمع می شود.

3)در ابتدای دیاستول بطنی،دریچه های دهلیزی-بطنی بسته می شوند.

4)در ابتدای سیستول بطنی،فشار خون دهلیزها وبطن ها به طور ناگهانی افزایش می یابد.

31-کدام عبارت صحیح است؟(خارج از کشور90)

1)به علت وجود آندودرمین،آب از آندودرم به دایره ی محیطیه وارد نمی شود.

2)همه ی سلول هایی که در گیاهان نقش استحکامی دارند،غیر زنده مجسوب می شوند.

3)با حرکت یون های معدنی از آوند چوبی ریشه به پریسیکل،فشار ریشه ای ایجاد می شود.

4)نوار کاسپاری هیچ گاه در اطراف لایه های سطحی پوست ساقه ی گیاهان تشکیل نمی شود.

32-کدام عبارت نادرست است؟ گره های لنفاوی……………(خارج از کشور90)

1)موادی به داخل خون ترشح می نمایند.

2)حاوی تعداد زیادی ماکروفاژهستند.

3)از نظر ساختار شبیه لوزه ها هستند.

4)در مسیر رگ های لنفی دریچه دار قرار گرفته اند.

33-در زمانی که با گوشی صدای دوم قلب انسانی سالم شنیده می شود،بلافاصله………
(خارج از کشور90)

1)دریچه های سینی بسته می شوند.

2) مقدارخون بطن ها افزایش می یابد.

3)دریچه های دهلیزی-بطنی بسته می شوند.

4)دهلیز ها شروع به انقباض می نمایند.

34-بلافاصله پس از شنیدن صدای اول قلب در یک فرد سالم،………….(سراسری91)

1)دریچه های سینی بسته می شود.

2)خون در دهلیزها جمع می شوند.

3)دریچه های دهلیزی-بطنی بسته می شوند.

4)فشار خون در بطن ها شدیدا افت می کند.

35-کدام نادرست است؟به طورمعمول درانسان،………مستقیما خون……. می کند.(سراسری91)

1)دو سیاهرگ-تیره را به یکی از حفرات قلب وارد

2)چهار سیاهرگ-روشن را به یکی از حفرات قلب وارد می کند.

3) دو سرخرگ- تیره را از دو حفره ی قلب خارج

4)یک سرخرگ-روشن را از یک حفره ی قلب خارج

36-کدام نادرست است؟به طور معمول در یک فرد بالغ،………….(سراسری 91)

1)انتشار تحریک از دهلیزها به بطن ها از طریق بافت پیوندی غیر ممکن است.

2)کاهش سدیم بدن وافزایش پروتئین های خون در بهبود ادم موثر می باشند.

3)خون جمع آوری شده از روده ی باریک،از طریق سیاهرگ ها مستقیما به قلب وارد می شود

خون، مستقیما بر تغییر قطر سرخرگ های کوچک تاثیر گذار است.CO2و افزایش O24)کاهش

37-در ماهی خار دار………..انسان،خون خارج شده از……..،ابتدا به………وارد
می شود.(سراسری 91)

1)مانند-روده-قلب

2)مانند-قلب-روده

3)برخلاف-دستگاه تنفس-مغز

4)برخلاف-دستگاه تنفس-قلب

38-در همه ی افراد مبتلابه ……………….(خارج از کشور 91)

1)آنمی،مقدارهموگلوبین گلبول های قرمز کاهش می یابد.

توسط آنزیم های معده تخریب می شود B122)آنمی،ویتامین

3)پلی سیتمی،غشا گلبول های قرمز شکننده می گردد.

4)پلی سیتمی،مقدارهماتوکریت خون افزایش می یابد.

39– رگی که اکسیژن و مواد غذایی را برای مغز کبوترو ماهی تامین می کند به ترتیب (راست به چپ) ازکدام

منشا گرفته است؟(خارج از کشور91)

1)قلب- دستگاه تنفس

2)دستگاه تنفس-قلب

3)قلب-قلب

4)دستگاه تنفس-دستگاه تنفس

40-درمارماهی،مانند انسان،خون خارج شده از……….،ابتدا به……….وارد می شود.(خارج از کشور92)

1)قلب-کلیه

2)دستگاه تنفس-مغز

3)روده-قلب

4)قلب- دستگاه تنفس

41-چند مورد در ارتباط با دستگاه گردش خون ملخ،درست است؟(خارج از کشور92)

الف)خون غنی از گازهای تنفسی،توسط چند منفذ به قلب وارد می شود.

ب)خون از طریق منافذ دریچه دارقلب،در اختیار سلول ها قرار می گیرد.

ج)بخش های حجیم شده ای از زگ پشتی،خون را به نواحی جلویی بدن می راند.

د)یک رگ شکمی،خون را به نواحی عقبی بدن هدایت می کند.

1)1
2)2
3)3
4)4

42-هرگلبول سفیدی که ………….دارد،………………..(خارج از کشور92)

1)حرکات آمیبی شکلی-پادتن ترشح می کند.

2)لیزوزوم های فراوانی-جزء گرانولوسیت ها می باشد.

3)توانایی دیاپدز-واجد ژن سازنده ی پرفورین می باشد.

4)نقشی در نابودی انگل ها-می تواند بیش از یک سال زنده بماند.

43-هرجانوری که ساده ترین ………….را دارد،فاقد………….می باشد.(سراسری93)

1)چشم- هومئوستازی

2)دستگاه عصبی- همولنف

3)دستگاه گردش مواد-سلول هایی با زوائد حرکتی

4)گردش خون بسته- گوارش برون سلولی

45-کدام عبارت،در مورد جباب دار شدگی گیاهان صادق است؟ (سراسری93)

1)به طور معمول،حباب ها می توانند سبب توقف کامل جریان شیره ی خام شوند.

2)در اغلب موارد،حباب ها می توانند از تراکئیدی به تراکئید دیگر منتشر شوند.

3)در هنگام شب،تمایل گاز های محلول به خروج از شیره ی خام کاهش می یابد.

4)با بالا رفتن فشار ریشه ای در گیاه،قطعا حباب های بزرگی در مسیر شیره ی خام ایجاد می شود.

45-کدام گزینه عبارت مقابل را به نادرستی تکمیل می نماید؟

«در ماهی……….خرچنگ،………….»(سراسری 93)

1)مانند-سلول های قلب توسط خون روشن تغذیه می شود.

2)مانند-سرخرگ پشتی دارای خون غنی از اکسیژن است.

3)برخلاف-سرخرگ شکمی،خون غنی از اکسیژن را به بافت های مختلف بدن می رساند.

4)برخلاف- مقدار زیادی از ترکیبات پلاسما،از ابتدای مویرگ ها به فضاهای بین سلولی وارد می شود.

46-در انسان،رشته های ماهیچه ای که در نوک بطن ها قرار داردو برای انتقال پیام الکتریکی

اختصاصی شده اند،نمی توانند……………(سراسری93)

1)سبب انقباض همزمان سلول های هر دوبطن شوند.

2)سبب انقباض همه ی تارهای میوکارد قلب شوند.

3)در باز شدن دریچه های سرخرگی نقش داشته باشند.

4)تحت تاثیر دستگاه عصبی خودمختار،فعالیت خود را تغییر دهند.

47-هر جانوری که ساده ترین…………..را دارد،فاقد………..است.(خارج از کشور93)

1)دستگاه عصبی-تولید مثل جنسی

2)دستگاه گردش خون بسته-گوارش برون سلولی

3)گیرنده ی نوری-هومئوستازی

4)دستگاه گردش مواد-ایمنی هومورال

48-همه ی…………..،می توانند همانند ائوزینوفیل ها……………(خارج از کشور93)

1)آگرانولوسیت هایی که لیزوزوم فراوان دارند-تا بیش از یک سال زنده بمانند.

2)گرانولوسیت هایی که تحرک زیادی دارند-نوعی ماده ی گشاد کننده ی رگی بسازند.

3) آگرانولوسیت هایی که در دفاع خیر اختصاصی شرکت می کنند-باصرف انرژی،میکروب ها را ببلعند.

4) گرانولوسیت هایی که در گروه فاگوسیت ها هستند-نوعی ماده ی ضد انعقاد خون ترشح می کنند.

49-در انسان،رشته های ماهیچه ای که از نوک بطن ها به سمت دیواره ی میوکارد قلب کشترش یافته اند

و برای انتقال پیام الکتریکی اختصاصی شده اند،نمی توانند……… (خارج از کشور93)

1)سبب انقباض همزمان همه ی تار های میوکارد شوند.

2)با سرعت زیادی،تحرکات ایجاد شده را منتشر سازند.

3)در بسته شدن دریچه های دهلیزی-بطنی نقش داشته باشند.

4)تحت تاثیر اعصاب سمپاتیک،میزان فعالیت خود را تغییر دهند.

نادرست است؟(خارج از کشور93)C350-کدام عبارت،در مورد جباب دار شدگی گیاهان

1)در هنگام شب،تمایل گاز های محلول به خروج از شیره ی خام کاهش می یابد

2)در اغلب موارد،حباب ها می توانند از تراکئیدی به تراکئید دیگر منتشر شوند.

)به طور معمول،حباب ها می توانند سبب توقف کامل جریان شیره ی خام شوند.3

4)در مواردی،افرایش فشار ریشه ای می تواندسبب کاهش پیدایش حباب ها شوند.

51-در انسان، عدم…………….می توانند از ایجاد بیماری های خیز ممانعت به عمل آورد.(خارج از کشور93)

1)ورود پروتئین های درشت به کپسول بومن

2)سلامت دیواره ی گلومرول های کلیه

3)دفع نمک و آب در بدن

4)ورود لنف به رگ های لنفی

52-کدام گزینه درست است؟(سراسری 94)

1)در خرچنگ دراز همانند ملخ،خون توسط یک رگ شکمی به قلب باز می گردد.

2)در کرم خاکی برخلاف خرچنگ دراز،خون غنی از اکسیژن به قلب وارد می شود.

3)در ملخ برخلاف ماهی،رگ پشتی خون را از انتهای بدن به سوی سر وسایر قسمت ها می راند.

4)در ماهی همانند کرم خاکی،خون از طریق یک رگ شکمی به سمت بخش های عقبی بدن جریان
می یابد.

53– کدام گزینه درست است؟(خارج از کشور94)

1)درملخ همانند خرچنگ دراز،خون غنی از دی اکسید کربن به قلب وارد می شود.

2)در خرچنگ دراز برخلاف ماهی،چندین سرخرگ خون را از قلب به نواحی مختلف بدن می رساند.

3)درکرم خاکی همانند ماهی،رگ پشتی خون را از انتهای بدن به سوی سر وسایر قسمت ها می راند.

4)در ملخ برخلاف کرم خاکی،خون از طریق یک رگ شکمی به سمت نواحی عقبی بدن جریان می یابد.

جواب ها
4 :سوال 1
1 :سوال 2
2 :سوال 3
2 :سوال 4
4 :سوال 5
3 :سوال 6
2 :سوال 7
4 :سوال 8
2 :سوال 9
2 :سوال 10
2 :سوال 11
2 :سوال 12
4 :سوال 13
2 :سوال 14
1 :سوال 15
1 :سوال 16
1 :سوال 17
3 :سوال 18
1 :سوال 19
4 :سوال 20
2 :سوال 21
1 :سوال 22
2 :سوال 23
1 :سوال 24
4 :سوال 25
3 :سوال 26
3 :سوال 27
1 :سوال 28
2 :سوال 29
2 :سوال 30
4 :سوال 31
1 :سوال 32
2 :سوال 33
2 :سوال 34
3 :سوال 35
3 :سوال 36
3 :سوال 37
4 :سوال 38
1 :سوال 39
4 :سوال 40
1 :سوال 41
3 :سوال 42
2 :سوال 43
3 :سوال 44
3 :سوال 45
2 :سوال 46
4 :سوال 47
3 سوال 48:
1 سوال 49:
2 :سوال 50
1 :سوال 51
3 :سوال 52
2 سوال 53:

برچسب ها:

مطالب مشابه

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

*

code

نکات مهم قبل از ارسال نظر

  • نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد
  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید